ахъщ


ахъщ(ахъщэр, ахъщэхэр)

деньги

Металлым е тхылъыпIэм хэшIыкIыгъэу щэнщэфэнхэр зэрызэрахьэрэр
ТхылъыпIэ ахъщ
Ахъщэшхо зэрехьэ
Лэжьыгъэр зещэм, ахъщэ бэу кIихыгъ

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.

Смотреть что такое "ахъщ" в других словарях:

  • взнос — (взносыр, взносхэр) взнос Зы организацие горэм хэтым ащ зэрэхэтым пае ытрэ ахъщ Профсоюзым хэтым хэтыпкIэ взнос еты …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • мылъку — (мылъкур) имущество Ахъщ, былым, нэмыкIэу уасэ зиIэ хэкIыпI Ащ мылъкоу иIэр бэ Ащ мылъкоу иIэр еджэным тыригъэкIодагъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • тагъэ — (матэ) лъым. дарил, а, о Былым, ахъщ, нэмыкI ытыгъ цIыфмэ аритыгъ Ар боу бэрэ тагъэ ЗеIэм тагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • фонд — (фондыр, фондхэр) 1. денежные средства Зыгорэм фэгъэнэфэгъэ ахъщ IофшIэпкIэ фонд Оборонэм ифонд 2. фонд Зыгорэм пае агъэтIылъыгъэ мылъку Чылэпхъэ фонд Лэжьыгъэ фонд …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • шхыгъо — (шхыгъор) жъы. содержание, жалованье Мазэ пэпчъэу е илъэсым къэралыгъом аритрэ ахъщ Сомэ фыжь шъибгъур шхыгъоу сэ къысфэкIо (Джанбэчрэ Хьабибэрэ) …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ